Quy mô công ty

Trong suốt 08 năm phát triển và tăng trưởng hiện công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ quốc tế Bình Trường An đã hình thành được khối bộ máy hoàn thiện và đang không ngừng cải tiến nhằm mang lại một dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng.

STT NHÂN SỰ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 KHỐI LÃNH ĐẠO 5 (*)
Tổng giám đốc 01
Phó Tổng giám đốc 01
Giám đốc hậu cần 01
Giám đốc kinh doanh 01
Giám đốc thanh tra 01
2 KHỐI TRƯỞNG PHÒNG 04 (*)
Trưởng phòng tuyển dụng 01
Trưởng phòng nghiệp vụ 01
Trưởng phòng kế toán 01
Trưởng phòng hành chính 01
3 KHỐI NHÂN VIÊN 21 (*)
Nhân viên tuyển dụng 03
Nhân viên ban đào tạo 01
Nhân viên ban điều động 01
Nhân viên thanh tra và xử lý khiếu nại KH 04
Ban chế độ chính sách, tiền lương, công đoàn 01
Nhân viên Quản lý Quân Tư Trang, Vật Tư, Nhà Đội 01
Nhân viên hành chính, văn bản, hợp đồng 01
Nhân viên kế toán thuế 01
Nhân viên kế toán công nợ 01
Nhân viên thủy quỹ, mua sắm VPP, Tiền nhà đội 01
Nhân viên thanh tra 01
Nhân viên cơ cấu 01
Nhân viên kinh doanh – KH 1 (Khu công nghiệp…) 01
Nhân viên kinh doanh – KH 2 (Tòa nhà…) 01
Nhân viên kinh doanh – KH3 (Mục tiêu di động..) 01
Nhân viên CSKH 01
4 KHỐI MỤC TIÊU 590 (*)
Đội trưởng 30
Đội phó 20
Ca trưởng 25
Ca phó 10
Nhân viên bảo vệ 505
Tổng toàn công ty 620 (Năm tài chính 2017)