Dịch vụ tại nhà máy, xí nghiệp, kho bãi

……………………………