Báo giá mục tiêu cố định

…………………………….

Bài viết trước Báo giá bảo vệ sự kiện
Bài kế tiếp Báo giá chung