Báo giá chung

…………….

Bài viết trước Báo giá mục tiêu cố định
Bài kế tiếp Khách hàng miền Nam