Bằng Khen – Chứng nhận

……………….

Bài viết trước Sơ đồ công ty
Bài kế tiếp Năng lực công ty